• Noile reglementări P.S.I. şi protecţie civilă - editia a XXIII-a - 1 decembrie 2016
Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor - ACTUALIZATĂ (ultimul act modificator O.G. nr. 17/2016)
     Dispoziţii generale 
     Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor 
          Obligaţii generale 
          Obligaţiile consiliului local şi ale primarului 
          Obligaţiile consiliului judeţean şi ale Consiliului General al
          Municipiului Bucureşti 
          Obligaţiile prefectului 
          Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice centrale 
          Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi
          salariatului 
          Obligaţiile proiectanţilor şi executanţilor 
          Obligaţiile cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu atribuţii în
          domeniul apărării împotriva incendiilor 
     Exercitarea autorităţii de stat în domeniul apărării împotriva incendiilor
     Serviciile de urgenţă voluntare şi private 
          Dispoziţii comune 
          Constituirea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă voluntare sau private 
          Drepturi, indemnizaţii şi despăgubiri ce se acordă personalului 
          serviciilor de urgenţă voluntare sau private 
     Răspunderea juridică 
     Dispoziţii finale 
     
Hotărârea Guvernului nr. 915/2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu în ceea ce privește periclitarea vieții ocupanților și forțelor de intervenție, neasigurarea stabilității elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului și fumului în interiorul edificiului și la vecinătăți
 
Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă - actualizată 
     Dispoziţii generale 
     Organizarea protecţiei civile 
     Drepturile şi obligaţiile cetăţenilor 
          Drepturi 
          Obligaţii 
     Atribuţii şi obligaţii privind protecţia civilă
          Atribuţii ale autorităţilor administraţiei publice 
          Obligaţiile conducătorilor instituţiilor publice, agenţilor economici,
          proiectanţilor, constructorilor, beneficiarilor şi salariaţilor  
     Pregătirea pentru protecţia civilă 
     Protecţia populaţiei şi a bunurilor materiale
          Înştiinţarea, avertizarea şi alarmarea 
          Adăpostirea 
          Asanarea teritoriului de muniţia rămasă neexplodată 
          Protecţia nucleară, radiologică, chimică şi biologică
          Evacuarea 
     Limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de protecţie civilă
     Asigurarea materială şi financiară 
          Asigurarea materială 
          Asigurarea financiară 
     Contravenţii şi sancţiuni 
     Dispoziţii tranzitorii şi finale 
        
Ordinul M.A.I. nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă 
     Dispoziţii generale 
     Documente necesare pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu şi protecţie civilă 
     Dispoziţii comune
     Documente necesare pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor
     Desfăşurarea activităţii de avizare şi autorizare 
     Valabilitatea avizelor şi autorizaţiilor 
     Dispoziţii finale 
     ANEXE 

           
Hotărârea Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu
        
    
Hotărârea Guvernului nr. 560/2005
 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă
           
Ordinul MAI nr. 712/2005
 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă - ACTUALIZAT
     Scopul şi domeniile de aplicare 
     Cerinţe specifice şi categorii de instructaje 
          Instructajul introductiv general 
          Instructajul specific locului de muncă 
          Instructajul periodic   
          Instructajul pe schimb 
          Instructajul special pentru lucrări periculoase 
          Instructajul la recalificarea profesională 
          Instructajul pentru personalul din afara agentului economic sau a
          instituţiei  
     Înregistrarea şi confirmarea instructajului 
     Organizarea activităţii de instruire 
     Cerinţe privind materialele necesare pentru instruirea în domeniul
     situaţiilor de urgenţă 
     Dispoziţii finale 
     ANEXĂ 
            
Ordinul MAI nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă
     Dispoziţii generale 
     Organizarea acţiunilor de evacuare 
     Conducerea acţiunilor de evacuare 
     Executarea acţiunilor de evacuare
     Asigurarea acţiunilor de evacuare 
     Logistica acţiunilor de evacuare 
     Dispoziţii finale 
     ANEXE 
             
Ordinul MAI nr. 89/2013 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă ...
     Definire, obiective, domenii si forme ale activităţii de prevenire
     Organizarea şi conducerea structurilor de prevenire, atributii si planificarea activitatii de prevenire
     Dispoziţii specifice
     Evaluarea activităţii de prevenire
     Dispoziţii finale
      ANEXE 
             
Ordinul MAI nr. 188/2009 pentru abrogarea unor prevederi privind tarifele pentru eliberarea avizelor si autorizatiilor de securitate la incendiu si protectie civilă
      
Ordinul MAI nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor 
     Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor 

          Dispoziţii generale
               Definiţie, scopuri, obiective
               Responsabilităţi privind analiza şi acoperirea riscurilor

          Caracteristicile unităţii administrativ-teritoriale
          Analiza riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă
          Acoperirea riscurilor.
               Concepţia desfăşurării acţiunilor de protecţie-intervenţie
               Etapele de realizare a acţiunilor
               Faze de urgenţă a acţiunilor
               Acţiunile de protecţie-intervenţie
               Instruirea 
               Realizarea circuitului informaţional-decizional şi de cooperare

          Resurse umane, materiale şi financiare
          Logistica acţiunilor 
          Dispoziţii finale 
     Structura-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor
       
Ordinul MAI nr. 1436/2006 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de avizare a normelor şi reglementărilor tehnice de apărare împotriva incendiilor, emise de ministere şi celelalte organe ale (...) 
     Dispoziţii generale
     Desfăşurarea activităţii de avizare
          Primirea reglementărilor în diverse faze de redactare
          Evaluarea reglementărilor în faze anterioare fazei de redactare finală
          Evaluarea reglementărilor în faza de redactare finală
     Dispoziţii finale
       
Ordinul MAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor
     Dispoziţii generale 
     Organizarea şi desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor 
          Conţinutul organizării activităţii de apărare împotriva incendiilor 
          Structuri cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor 
          Actele de autoritate, documente specifice şi evidenţe privind
          apărarea împotriva incendiilor
          Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor la locul
          de muncă 
     Norme generale de apărare împotriva incendiilor la proiectarea şi
     executarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor 
          Îndeplinirea cerinţei esenţiale "securitate la incendiu"
          Stabilitatea la foc a construcţiei 
          Limitarea izbucnirii, propagării şi dezvoltării incendiului şi a efluenţilor
          incendiului în interiorul şi în afara incintei focarului de incendiu 
          Instalaţiile aferente construcţiilor şi instalaţiile tehnologice 
          Limitarea propagării incendiului la construcţiile învecinate 
          Evacuarea utilizatorilor şi securitatea forţelor de intervenţie 
     Norme generale de apărare împotriva incendiilor la exploatarea
     construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor 
          Măsuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea
          construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor
          Măsuri generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrărilor 
          cu foc deschis
          Măsuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea căilor de
          evacuare 
          Măsuri generale de prevenire a incendiilor în locuinţele
          unifamiliale/multifamiliale/gospodăriile populaţiei 
          Măsuri generale de prevenire a incendiilor în spaţii destinate
          persoanelor cu dizabilităţi/solicitanţilor de azil 
     Echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor 
     Planificarea şi executarea exerciţiilor privind modul de acţiune
     în caz de incendiu  
     Controlul respectării normelor de apărare împotriva incendiilor
     Dispoziţii finale 
     ANEXE 
 
Hotărârea Guvernului nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor 
            

Ordinul MAI nr. 106/2007 pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale şi operatorilor economici care au obligaţia de a angaja cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor
             
Ordinul MIRA nr. 210/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu - actualizat

     Dispoziţii generale 
     Managementul riscurilor de incendiu 
          Etape de parcurs în fazele de proiectare şi exploatare a construcţiilor  
          si instalaţiilor 
          Stabilirea sistemului/procesului supus evaluării de risc
          Stabilirea nivelului de acceptabilitate a riscului 
          Alegerea metodei şi a instrumentelor de lucru 
          Identificarea pericolelor de incendiu 
          Identificarea riscurilor de incendiu 
          Evaluarea riscurilor de incendiu 
          Controlul riscurilor de incendiu 
          Monitorizarea riscului de incendiu 
          Documentaţia întocmită în urma procesului de identificare şi 
          evaluare a riscurilor de incendiu  
     Desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare şi control al 
     riscurilor de incendiu 
          Condiţii pentru persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activităţi
          de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu 
          Bănci de date privind incendiile 
          Identificarea şi analiza riscurilor în profil teritorial 
     Dispoziţii finale 
     ANEXE 
 
Hotărârea Guvernului nr. 642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice
     Criterii de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale
     Criterii de clasificare a instituţiilor publice şi operatorilor economici
         
Ordinul MAI nr. 1180/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind întreţinerea, repararea, depozitarea şi evidenţa mijloacelor tehnice de protecţie civilă
     Exploatarea mijloacelor tehnice de protecţie civilă 
     Mentenanţa mijloacelor tehnice de protecţie civilă 
     Depozitarea mijloacelor tehnice de protecţie civilă 
     Evidenţa mijloacelor tehnice de protecţie civilă 
     Norme tehnice

Ordinul  MAI nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor 
     Dispoziţii generale 
     Desfaşurarea activităţii de autorizare a persoanelor
     Supravecherea personelor autorizate
     Suspendarea, retragerea şi anularea autorizaţiei
     Preschimbarea auttorizaţiilor 
     Libera ciculaţie a autorizaţiilor
     Obligaţii ale persoanei autorizate şi căi de atac
     Dispoziţii tranzitorii şi finale
     Cerere de autorizare
     Lista codurilor CAEN
     Lista ocupaşiilor specifice
     Lista mijloacelor tehnice din dotare
     Structura cadru a proceduii de lucru specifice
     Autorizaţie
     Registru special de evidenţa a autorizaţiilor  
     Referat de supravechere
     Cerere de preschimbare a autorizaţiei
     Notificare
     Registru cu evidenţa lucrătorilor de ignifugare a mat. combustibile
     Registru cu evidenţa lucrătorilor de termoprotecţie
    Registru cu evidenţa lucrătorilor de proiectare, instalare şi intreţinere a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertă
    Registru cu evidenţa lucrătorilor de verificare, reăncărcare şi reparare a stingătoarelor de incendiu cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră
    Registru cu evidenţa lucrătorilor de întreţinere a instalaţiilor speciale din compunerea autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor.

Ordinul comun MIRA/MSP/MMFES/MMDD nr. 247/1.235/631/1.130/2007 privind aprobarea Planului de măsuri vizând realizarea acţiunilor de cooperare între prefecţi şi primari, în calitatea acestora de preşedinţi ai comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, respectiv ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, şi autorităţile de sănătate publică, pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populaţiei 

Ordinul IGSU nr. 1045/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de emitere a acordului pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice 
     Cerere de emitere a acordului pentru organizarea jocului de artificii cu articole pirotehnice 
     Acord pentru organizarea jocului de artificii cu articole pirotehnice 
     Evidenţa acordurilor pentru organizarea jocurilor de artificii

Ordinul MIRA nr. 164/2007 pentru aprobarea Regulamentului de acordare a brevetului de pompier specialist personalului serviciilor de urgenţă profesioniste căruia i-au încetat raporturile de serviciu 
     Dispoziţii generale 
     Modul de eliberare a brevetului de pompier specialist 
     Categoriile de personal şi drepturile conferite titularilor de brevet 
     Model de Cerere 
     Tabel cu rezultatul evaluării pentru acordarea dreptului de... 
     Brevet de pompier specialist 

Ordinul MIRA/MADR nr. 605/579/2008 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţieuscată şi resturi vegetale 
     Scop şi domeniu de aplicare 
     Măsuri de prevenire a incendiilor 
     Dispoziţii finale 

Ordinul MAI nr. 88/2012 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformităţii în vederea introducerii pe piaţă a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor 
     Dispoziţii generale 
     Evaluarea în vederea eliberării certificatului pentru introducere pe piaţă 
     Libera circulatie a produselor 
     Obligaţiile operatorilor economici 
     Supravegherea pieţei 
     Dispoziţii tranyitorii si finale 
     Anexe

Ordinul MAI nr. 14/2009 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la amenajari temporare in spatii inchise sau in aer libe
     Scop si domeniu de aplicare
     Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor 
     Reguli si masuri de aparare impotriva incendiilor 
     Planificarea si executarea exercitiilor de evacuare in caz de incendiu 
     Echiparea si dotarea specifica cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor 
     Dispozitii finale

Ordinul MAI/MCCPN nr. 28/2338/2009 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la obiective de cult
     Scop si domeniu de aplicare
     Organizarea şi desfăşurarea activitatii de aparare impotriva incendiilor 

     Reguli si masuri de prevenire a incendiilor la exploatarea construcţiilor şi spaţiilor aferente obiectivelor de cult
     Reguli si masuri de prevenire a incendiilor la instalaţii utilitare aferente construcţiilor şi spaţiilor aflate în exploatare din obiectivele de cult
     Reguli si masuri specifice instalaţiilor şi sistemelor de protecţie impotriva incendiilor 
     Planificarea si executarea exercitiilor de evacuare in caz de incendiu 
     Echiparea si dotarea cu instalaţii, sisteme, utilaje şi mijloace tehnice de protecţie impotriva incendiilor 
     Dispozitii finale

Ordinul MDRL/MAI nr. 1.078/326/2009 pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme", indicativ NP 127:2009
     Dispoziţii generale
     Spaţii şi încăperi cu activităţi şi funcţiuni specifice
     Riscuri de incediu
     Stabilitate la incendiu
     Amplasarea parcajelor subterane
     Accesuri şi circulaţii pentru autoturisme
     Căi de evacuare a utilizatorilor
     Compartimentări, separări şi finisaje
     Utilităţi
     Instalaţii de protecţie la incendiu
     Intervenţie
     Marcaje
     Exploatare 
     Referinţe tehnice şi legislative

Ordinul MAI/MDRT nr. 118/1709/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unitaţi de alimentaţie publică şi unitaţi de agrement              
     Scop şi domeniu de aplicare
     Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor
     Reguli şi masuri de apărare impotriva incendiilor 
     Evacuarea in caz de incendiu
     Echiparea si dotarea specifica cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor 
     Dispozitii finale

Ordinul MAI nr. 166/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la  construcţii şi instalaţii aferente
     Scop şi domeniu de aplicare
     Reguli şi masuri specifice de prevenire a incendiilor 
     Echiparea si dotarea specifica cu mijloace de protecţie impotriva incendiilor 
     Dispozitii finale

Ordinul MAI nr. 187/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ 
     Scop şi domeniu de aplicare
     Organizarea şi desfăşurarea activitaţii de apărare împotriva incendiilor
     Reguli şi masuri de apărare impotriva incendiilor 
     Evacuarea in caz de incendiu
     Echiparea si dotarea specifica cu mijloace tehnice de protecţie  impotriva incendiilor 
     Dispozitii finale

Ordinul MAI nr. 211/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii
     Scop şi domeniu de aplicare
     Reguli şi masuri de prevenire a incendiilor 
     Mijloace de primă intervenţie şi dotare
     Dispozitii finale

Ordinul MAI nr. 262/2010 privind aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri

    Scopul şi domeniul de aplicare
    Organizarea şi desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor
    Reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor
    Evacuarea în caz de incendiu
    Echiparea şi doatarea cu mijloace de protecţie împotriva incendiilor
    Dispoziţii finale
 

Ordinul MAI/MS nr. 146/1427/2013 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la unitati sanitare
     Scop şi domeniu de aplicare
     Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor
     Reguli si masuri generale de aparare impotriva incendiilor
     Evacuarea in caz de incendiu
     Echiparea si dotarea specifica cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor
 

Ordinul MAI nr. 234/2010 pentru aprobarea Procedurii de determinare a riscului de arson
     Evaluarea arsonulu

Ordinul M.A.I. nr. 138/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu 
     Scop şi definiţii 
     Clasificarea stingătoarelor de incendiu şi a incendiilor. 
     Compatibilitatea de utilizare a stingătoarelor de incendiu 
     Alegerea, amplasarea şi controlul stingătoarelor de incendiu
     Verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu 
     Dispoziţii finale
     ANEXE 

 

Spune-ţi opinia

Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
    Rău           Bun

Noile reglementări P.S.I. şi protecţie civilă - editia a XXIII-a - 1 decembrie 2016

978-973-738-864-3

  • 47,00 Lei