Editura Bestpublishing

 


CAS, somaj, fond garantare si fond accidente - modificari si completari pentru 2008
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2007
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale

Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 671 din 01 octombrie 2007


  În vederea urgentării stabilirii elementelor de fundamentare a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, proiect de buget care trebuie prezentat Guvernului în cursul lunii septembrie, a eliminării inadvertenţelor apărute între prevederile cuprinse în Legea nr. 250/2007 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi celelalte reglementări din conţinutul acestei legi, respectiv din cuprinsul celorlalte legi din domeniul social,
  în scopul asigurării scăderii cotelor de contribuţii de asigurări sociale datorate de angajatori şi angajaţi la bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit obiectivelor Programului de guvernare, care vor conduce la diminuarea în anul 2008 a veniturilor la acest buget,
  se impune adoptarea de măsuri imediate pentru realizarea intervenţiilor legislative asupra actelor normative ce cuprind dispoziţii privind contribuţiile la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi, respectiv, în sensul punerii de acord a dispoziţiilor privind stabilirea bazei de calcul a contribuţiilor sociale astfel încât baza de calcul a contribuţiei angajatorului să fie egală cu suma veniturilor care constituie baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale, elemente care vizează interesul public şi care au caracter de urgenţă.
  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I. - Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:

1. La articolul 5 alineatul (1), punctul V se modifică şi va avea următorul cuprins:
"V. Persoanele care se regăsesc în două sau mai multe situaţii prevăzute la pct. IV."

2. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Se pot asigura în sistemul public, pe bază de contract de asigurare socială, în condiţiile prezentei legi, persoanele care se regăsesc în situaţiile prevăzute la alin. (1) şi care doresc să îşi completeze venitul asigurat, precum şi persoanele care nu se regăsesc în situaţiile prevăzute la alin. (1)."

3. La articolul 6, alineatul (11) se abrogă.

4. La articolul 6, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(2) În situaţia în care se constată erori în cuprinsul declaraţiilor prevăzute la alin. (1), indiferent de motivele care au cauzat producerea acestora, şi/sau modificări ale datelor pe baza cărora se determină stagiul de cotizare şi punctajul mediu anual ale asiguratului, persoanele juridice sau fizice prevăzute la alin. (1) au obligaţia să depună o declaraţie rectificativă privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat la casa teritorială de pensii unde a fost depusă şi declaraţia pe care o modifică.
(3) Declaraţia prevăzută la alin. (1) şi declaraţia rectificativă prevăzută la alin. (2) au regimul juridic al unei declaraţii pe propria răspundere."

5. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:
"Art. 61. - (1) Persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV şi V care au cel puţin vârsta de 18 ani sunt obligate să se asigure pe baza declaraţiei de asigurare. Declaraţia de asigurare se depune în termen de 30 de zile de la data încadrării în situaţia respectivă la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu sau de reşedinţă. Venitul lunar asigurat este cel stabilit prin declaraţia de asigurare.
(2) Se exceptează de la obligativitatea depunerii declaraţiei de asigurare persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV şi V, dacă beneficiază de una dintre categoriile de pensii prevăzute de prezenta lege sau dacă se regăsesc în situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I, II şi III.
(3) Contractul de asigurare socială prevăzut la art. 5 alin. (2) se încheie între persoana interesată sau, după caz, mandatarul acesteia desemnat prin procură specială şi casa teritorială de pensii din raza de domiciliu sau reşedinţă a persoanei interesate.
(4) Contractul de asigurare socială se încheie în formă scrisă şi produce efecte de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii.
(5) Venitul asigurat înscris în declaraţia sau contractul de asigurare socială poate fi modificat prin depunerea unei comunicări de modificare a declaraţiei de asigurare sau, după caz, prin încheierea unui act adiţional la contractul de asigurare socială.
(6) Declaraţia şi contractul de asigurare socială constituie titluri de creanţă şi devin titluri executorii la data la care creanţa bugetară este scadentă conform legii."

6. La articolul 7, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 7. - (1) În sistemul public prestaţiile de asigurări sociale reprezintă venituri de înlocuire pentru pierderea totală sau parţială a veniturilor asigurate, ca urmare a bătrâneţii, invalidităţii sau decesului.
(2) Prestaţiile de asigurări sociale se acordă sub formă de pensii, ajutoare şi alte tipuri de prestaţii prevăzute de prezenta lege."

7. La articolul 7, alineatul (3) se abrogă.

8. Articolul 10 se abrogă.

9. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 131, cu următorul cuprins:
"Art. 131. - (1) Până la data de 1 iulie 2008, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF, şi CNPAS asigură corelarea bazelor proprii de date pentru realizarea unei evidenţe corecte şi unitare a drepturilor şi obligaţiilor participanţilor la sistemul public de pensii, precum şi la sistemul fondurilor de pensii administrate privat.
(2) Casele teritoriale de pensii şi organele fiscale subordonate ANAF trebuie să îşi transmită reciproc informaţiile referitoare la sumele reprezentând contribuţia de asigurări sociale, declarate şi, respectiv, plătite de angajatori.
(3) Casele teritoriale de pensii şi organele fiscale subordonate ANAF, pe baza informaţiilor prevăzute la alin. (4), identifică situaţiile în care angajatorii nu au respectat prevederile legale privind declararea şi plata contribuţiilor de asigurări sociale, dispunând măsurile prevăzute de lege.
(4) Instituţiile prevăzute la alin. (3) îşi acordă reciproc şi gratuit accesul la informaţiile referitoare la declararea şi plata contribuţiilor de asigurări sociale din bazele de date pe care le au în administrare.
(5) Anual, după depunerea situaţiilor financiare, respectiv a declaraţiilor fiscale, organele fiscale teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor transmit caselor teritoriale de pensii situaţia persoanelor care s-au încadrat în situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV."

10. La articolul 23, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 23. - (1) Baza lunară de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale în cazul asiguraţilor o constituie:
a) venitul brut realizat lunar, în situaţia asiguraţilor prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. I şi II;
b) venitul lunar asigurat, înscris în declaraţia sau în contractul de asigurare socială, în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. IV şi V şi alin. (2);
c) salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în cazul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical, cu excepţia cazurilor de accident de muncă sau boală profesională."

11. La articolul 23, alineatul (3) se abrogă.

12. La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 24. - (1) Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale datorate de către angajator o constituie suma veniturilor care constituie baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale conform art. 23 alin. (1)."

13. La articolul 24, alineatele (3) şi (4) se abrogă.

14. La articolul 24, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(5) În cazul angajatorilor care datorează contribuţie asupra veniturilor brute realizate lunar în condiţii diferite de muncă, baza de calcul la care se datorează contribuţia de asigurări sociale corespunzătoare fiecărei condiţii de muncă o constituie suma veniturilor brute realizate în fiecare dintre aceste condiţii."

15. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 26. - (1) Contribuţia de asigurări sociale nu se datorează asupra sumelor reprezentând:
a) prestaţii suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv cele acordate pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
b) diurne de deplasare şi de delegare, indemnizaţii de delegare, detaşare şi transfer, precum şi drepturi de autor;
c) participarea salariaţilor la profit.
(2) Sumele asupra cărora nu se datorează contribuţia de asigurări sociale, prevăzute la alin. (1), nu se iau în considerare la stabilirea prestaţiilor din sistemul public de pensii."

16. La articolul 28, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 28. - (1) Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. I şi II se reţine integral din veniturile care constituie, conform art. 23 alin. (1), bază de calcul şi/sau, după caz, din cuantumul indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate.
(2) Angajatorul calculează şi virează lunar, la casa teritorială de pensii în raza căreia se află sediul acestuia, contribuţia de asigurări sociale pe care o datorează bugetului asigurărilor sociale de stat împreună cu contribuţiile individuale reţinute de la asiguraţi."

17. La articolul 28, după alineatul (3) se introduc 4 noi alineate, alineatele (4), (5), (6) şi (7), cu următorul cuprins:
"(4) Din momentul începerii activităţii de colectare pentru sistemul fondurilor de pensii administrate privat contribuţia la fondul de pensii, care este parte din contribuţia individuală de asigurări sociale datorată la sistemul public de pensii, se virează de către CNPAS fondurilor de pensii administrate privat.
(5) Lunar, până cel târziu în data de 20 a lunii următoare celei în care plătitorii au depus declaraţia privind evidenţa nominală şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, instituţia de evidenţă prevăzută de lege transmite fiecărui administrator lista nominală de virare a sumelor către fondul de pensii pe care acesta îl administrează.
(6) Lunar, până cel târziu în data de 20 a lunii următoare celei în care angajatorul a depus declaraţia privind evidenţa nominală şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, instituţia de evidenţă prevăzută de lege virează către fiecare fond de pensii administrat privat, de la bugetul asigurărilor sociale de stat, suma reprezentând contribuţiile individuale datorate acestor fonduri.
(7) CNPAS transmite către ANAF informaţii cu privire la sumele care au fost virate fondurilor de pensii administrate privat, pe fiecare angajator, în vederea executării creanţelor bugetare, potrivit legii."

18. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 33. - (1) Perioadele în care persoanele asigurate pe bază de declaraţie sau contract de asigurare nu au achitat contribuţia de asigurări sociale datorată nu se valorifică la stabilirea pensiilor până la achitarea acesteia, inclusiv a dobânzilor şi penalităţilor aferente.
(2) Asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. IV şi V care fac dovada că în anul fiscal precedent nu au realizat venituri nu datorează contribuţie de asigurări sociale pentru perioada respectivă.
(3) În cazul în care asiguraţii aflaţi în situaţia prevăzută la alin. (2) au achitat contribuţia de asigurări sociale, aceasta nu se restituie, iar stagiul de cotizare realizat se valorifică la stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale."

19. La articolul 35, alineatul (4) se abrogă.

20. Articolul 142 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 142. - (1) Cheltuielile privind organizarea şi funcţionarea sistemului public de pensii se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat, în limita unui procent de până la 4% aplicat asupra cheltuielilor anuale totale prevăzute prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, inclusiv asupra cheltuielilor din alte surse atrase, în condiţiile legii.
(2) Sumele necesare administrării şi gestionării procesului de afiliere la fondurile de pensii administrate privat, cele ocazionate de virarea contribuţiei la aceste fonduri, precum şi celelalte cheltuieli aferente se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat, în limita procentului prevăzut la alin. (1)."

Art. II. - Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 27 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 20, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 20. - (1) Baza de calcul a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, pentru reducerea timpului de muncă sau pentru trecerea temporară în alt loc de muncă se calculează ca medie a veniturilor brute realizate lunar de către salariat în ultimele 6 luni anterioare manifestării riscului, respectiv a veniturilor stipulate în contractele individuale de asigurare, pe baza cărora s-a stabilit contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
(2) În cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, baza de calcul a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, pentru reducerea timpului de muncă sau pentru trecerea temporară în alt loc de muncă o constituie media veniturilor brute realizate lunar, respectiv a veniturilor stipulate în contractul individual de asigurare, pe baza cărora s-a stabilit contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale."

2. La articolul 20, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
"(21) În cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de o lună, baza de calcul a indemnizaţiilor o constituie venitul lunar brut din prima lună de activitate pentru care s-a stabilit să se plătească contribuţia."

3. La articolul 101, alineatele (1), (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 101. - (1) Baza lunară de calcul la care angajatorul datorează contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru persoanele prevăzute la art. 5 şi 7 o constituie:
a) suma veniturilor brute realizate lunar;
b) salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical, cu excepţia cazurilor de accident de muncă sau boală profesională.
(2) Cotele de contribuţie datorate de angajatori în funcţie de clasa de risc se stabilesc prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi se aplică asupra bazei lunare de calcul prevăzute la alin. (1).
(3) Contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale nu se aplică asupra sumelor reprezentând:
a) prestaţii suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv cele acordate pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
b) diurnele de deplasare şi de delegare, indemnizaţiile de delegare, detaşare şi transfer, precum şi drepturile de autor;
c) participarea salariaţilor la profit."

4. La articolul 101, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) Sumele asupra cărora nu se datorează contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale prevăzute la alin. (3) nu se iau în considerare la stabilirea prestaţiilor din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale."

5. La articolul 111, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Neplata contribuţiei de asigurare de către asiguraţii prevăzuţi la art. 6 pe o perioadă de 3 luni consecutive constituie pentru asigurător motiv de reziliere de drept a contractului individual de asigurare."

6. La articolul 116, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Cheltuielile pentru organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se asigură în limita sumelor aprobate cu această destinaţie în bugetul asigurărilor sociale de stat."

7. La articolul 135, după alineatul (10) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:
"(11) Rambursarea serviciilor medicale acordate lucrătorilor asiguraţi conform prevederilor legislaţiei române se va realiza în conformitate cu facturile şi documentele justificative trimise de instituţiile competente ale ţărilor membre Uniunii Europene sau ale ţărilor prevăzute în acordurile bilaterale.
(12) Cheltuielile de transport necesare pentru repatriere în cazul decesului unui lucrător asigurat conform prevederilor legale române în vigoare ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională, se suportă din sumele prevăzute cu această destinaţie pentru accidente de muncă şi boli profesionale din bugetul asigurărilor sociale de stat."

Art. III. - Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 26. - Angajatorii au obligaţia de a plăti lunar o contribuţie la bugetul asigurărilor pentru şomaj, a cărei cotă se aplică asupra sumei veniturilor care constituie baza de calcul a contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj, conform art. 27 alin. (1)."

2. La articolul 27, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 27. - (1) Angajatorii au obligaţia de a reţine şi de a vira lunar contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj, a cărei cotă se aplică asupra bazei lunare de calcul, reprezentată de venitul brut realizat lunar, în situaţia persoanelor asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prevăzute la art. 19."

3. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 28. - Persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru şomaj, prevăzute la art. 20, au obligaţia de a plăti lunar o contribuţie la bugetul asigurărilor pentru şomaj, a cărei cotă se aplică asupra venitului lunar declarat în contractul de asigurare pentru şomaj."

4. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 29. - Cotele contribuţiilor prevăzute la art. 26-28 se stabilesc prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, în funcţie de necesarul de resurse pentru acoperirea cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj."

5. La articolul 30, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) Taxele încasate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă din activitatea centrelor regionale de formare profesională a adulţilor, precum şi cele pentru acreditarea furnizorilor de servicii de ocupare se constituie ca venituri din alte surse ale bugetului asigurărilor pentru şomaj, în măsura în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se prevede altfel."

Art. IV. - Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 25 mai 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4, litera a) va avea următorul cuprins:
"a) angajator - persoana fizică sau persoana juridică, cu excepţia instituţiilor publice definite conform Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, ce poate să angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare."

2. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 7. - (1) Angajatorii au obligaţia de a plăti lunar o contribuţie la Fondul de garantare în cotă de 0,25%, aplicată asupra sumei veniturilor care constituie baza de calcul a contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj realizate de salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă, potrivit legii."

Art. V. - (1) Începând cu 1 noiembrie 2007 se suplimentează cu 400 numărul maxim de posturi aprobate, potrivit legii, Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, prin reorganizarea instituţiilor aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.
(2) Posturile prevăzute la alin. (1) şi, după caz, personalul care ocupă posturile supuse reorganizării se preiau, în condiţiile legii, pe bază de protocol, în care se va stabili structura posturilor redistribuite potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi cheltuielile de personal aferente, pe capitole de cheltuieli, incluzând toate drepturile salariale prevăzute de lege.
(3) Se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor să introducă, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, modificările corespunzătoare în structura şi volumul bugetelor implicate.
(4) Prezenta ordonanţă de urgenţă modifică numărul maxim de posturi reglementat prin actele normative în care acesta este prevăzut.

Art. VI. - Cu excepţia art. V, prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă intră în vigoare pe data de 1 ianuarie 2008.

Art. VII. - Până la data de 1 ianuarie 2008 ministerele implicate vor supune aprobării, potrivit competenţelor prevăzute de lege, modificarea şi completarea în mod corespunzător, după caz, a normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, şi, respectiv, ale Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, precum şi a altor acte normative date în executarea acestor legi.


BEST PUBLISHING - 6 DECEMBRIE 2007

-Hotararea nr. 26/2010 privind actele de sesizare a Curtii Constituionale
-Ordinul ANAF nr. 101/2008 - modificări şi completări
-Aprobarea modelului şi conţinutului formularului privind sumele rezultate din ajustarea TVA
-O.u.G nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
-O.u.G nr. 108/2010 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
-Modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătăţii
-Stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat in plată
-Regulament privind mărcile şi indicaţiile geografice
-Modificarea si completarea proc. de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin reţinerea certificatului de inmatriculare şi a plăcuţelor cu nr. de inmatriculare
-Aprobarea regulamentului de vanzare a masei lemnoase care se recolteaza anual din fondul forestier de proprietate publica a statului
-Aplicarea unor prevederi privind finantele publice locale
-Modificarea legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
-Modificarea legii nr. 248/205 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor romani in străinătate
-Aprobarea Normelor privind autorizarea firmelor de audit
-Aprobarea Procedurii de aplicare efectivă a măsurilor asigurătorii prevazute de O.u.G nr. 92/2003 privind CPF
-O.u.G nr. 94/2010 privind unele măsuri in domeniul asigurării unor categorii de persoane in sistemul public de pensii
-Aprobarea unor instrucţiuni privind declararea şi plata contribuţiilor individuale de asig. sociale de sănătate si de asig pt. şomaj
-Aprobarea reglementării tehnice - Regulamente privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri
-Norme metodologice privind acordarea de ajutoare pt incălzirea locuinţei, facilităţi pt. plata energiei termice - modificări şi completări
-Parteneriatul public - privat
-CPC, CPP şi L. insolv. - modificări şi completări (6 oct. 2010)
-Legea societăţilor comerciale - modificări şi completări (6 oct. 2010)
-Codul de procedură fiscală - modificări şi completări (1 oct. 2010)
-Codul fiscal - modificări şi completări (1 oct. 2010)
-Acordarea de ajutoare pentru incălzirea locuinţei - modificări şi completări
-Ocoalele silvice, Registrul naţional al adm. de păduri - modificări
-C.O.R. - modificări şi completări
-Declaraţii lunare pentru venituri de natură profesională
-Codul fiscal - modificări din 10 septembrie 2010
-Legea evaziunii fiscale - modificări şi completări
-Norme privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul
-Examen medical permis conducere - lista unităţilor
-Reabilitare termică - credite bancare cu garanţie guvernamentală
-Regimul construcţiilor - modificări si completări
-Constatarea contravenţiilor la Legea contabilitaţii
-Dispoziţii P.S.I. pt. spaţiile de comerţ
-Ordinul CNVM nr. 44/2009 - exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarii generale ale SC
-OG nr. 10/2009 - continuarea studiilor la programe autorizate a studentilor de la ID sau FF
-Ordinul MCCPN nr. 2328/2009 - clasarea in lista monumentelor istorice...
-Ordinul CSA nr. 16/2009 - Norme privind autorizarea asigurarilor
-Ordinul CSA nr. 15/2009 - Norme privind dreptul de stabilire si libertatea ...
-Ordinul CSA nr. 14/2009 - Norme privind activitatea de asigurare/reasigurare ...
-Amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a crizei ...
-Amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen
-Sistemul de raportare contabila
-Depunerea declaratiilor fiscale pe cale electronica ...- modificari
-Procedura de verificare si omologare a sistemelor informatice destinate emiterii facturilor...
-Norme privind regimul juridic al activitatii electronice notariale
-Procedura insolventei - modificari si completari
-Declaraţia 100 şi Declaraţia 102 - modificări şi completări
-Piaţa cerealelor şi a produselor procesate din cereale - măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale
-Amânarea la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen
-Legea finanţelor publice locale - modificări şi completări
-Administraţie publică - noi reglementări
-Atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii - modificari si completari
-Programul de innoire a parcului auto - modificari
-Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu
-Norme Cod fiscal - modificare
-O.u.G. nr. 46/2009 privind imbunatarirea procedurilor fiscale si diminuarea evaziunii fiscale
-Norme Cod fiscal - modificari si completari
-O.u.G. nr. 34/2009 - rectificarea bugetara pe 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale
-Masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar
-Masuri de protectie sociala
-Accelerarea procedurilor de licitatie restransa si negociere cu publicare prealabila a unui anunt de participare
-Achizitii publice - modificari
-Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte
-Acordarea tichetelor de vacanta
-Ordinul MAI nr. 1/2009 privind abrogarea Ordinului MAI nr. 820/2005
-Asociatii si fundatii - modificare
-Norme Cod fiscal - modificari si completari
-Programul de pregatire profesionala continua a consultantilor fiscali
-Circulatia pe drumurile publice - completari
-CAEN Rev. 2 - modificari
-Norma tehnica BNR privind cecul - modificari
-Norma tehnica BNR privind cambia si biletul la ordin - modificari
-Adeverinta de venit si cererea de eliberare a unei adeverinte de venit
-Pensia sociala minima garantata
-Tichetele de vacanta
-Ordinul MMFES nr. 589/2008
-Taxa de poluare - modificari
-Inregistrarea si identificarea operatorilor economici
-Valoarea nominala indexata a unui tichet de masă pentru semestrul I 2009
-Consultant fiscal - examen sesiunea martie 2009
-Sustinerea familiei in vederea cresterii copilului
-Determinarea onorariilor, indemnizatiilor, compensatiilor cuvenite contabililor
-Regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv
-Modificarea si completarea unor norme si instructiuni aprobate prin ordine ale ministrului finantelor publice
-Modificarea registrelor si formularelor financiar-contabile...
-Legea privind auditul de siguranta rutiera
-Decizia Comisiei de proceduri fiscale nr. 1/2008
-Lista statelor pentru care este necesara procedura invitatiei la acordarea vizelor ...
-Legea farmaciei
-Sistemul de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
-Ghidul de finantare a Programului de inlocuire sau completare a sistemelor clasice de incalzire
-Asigurarea obligatorie a locuintelor
-Circulatia pe drumurile publice - modificari
-Calendarul miscarii personalului didactic din invatamantul preuniversitar 2009-2010
-Modificarea O.u.G. privind alocatia familiala
-Modificarea O.u.G. privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului
-Modificarea si completarea Legii nr. 1/2000 pt reconstituirea dreptului de proprietate...
-Legea pensiilor - modificari si completari octombrie 2008
-Codul de procedura administrativa - teze prealabile
-Modificarea Legii nr. 1/2000 - reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere
-Protejarea exploatatiilor agricole
-Modificarea legii privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi
-Codul muncii - modificari octombrie 2008
-Modificarea si completarea unor acte din domeniul protectiei sociale
-Accesul solicitantilor de azil pe piata fortei de munca
-Ajutorul public judiciar in materie civila - modificari si completari
-Taxe pentru serviciile consulare
-Ghidul privind adaptarea la efectele schimbarilor climatice - GASC
-Codul fiscal - modificari si completari octombrie 2008
-Legea somajului - modificari si completari
-Contractul colectiv de munca - decizie de neconstitutionalitate
-Codul comercial - decizie de neconstitutionalitate
-Codul penal - Teze prealabile
-Indexarea unor indemnizatii acordate in baza unor legi speciale
-CSA - Intocmirea si eliberarea documentului de introducere in reparatie a vehiculelor
-Program de formare specializata pt ocuparea functiilor corespunzatoare inaltilor functionari publici 2008-2009
-Norme privind formarea profesionala a functionarilor publici.
-Regulamentul proprietatii imobiliare in M. Ap.
-Legea locuintelor - norme de aplicare - modificari si completari
-Transporturile rutiere - modificari si completari septembrie 2008
-Taxa de poluare pentru autovehicule - modificari si completari septembrie 2008
-Norma BNR nr. 10/2008
-Norma BNR nr. 11/2008
-O.u.G. nr. 119/2007 - modificari si completari
-Legea pensiilor - norme de aplicare - modificari septembrie 2008
-Legea pensiilor - completari septembrie 2008
-Cesiunea creantelor fiscale administrate de ANAF
-Restituirea sumelor pentru motorina livrata cu acciza redusa
-Consultant fiscal - examen octombrie 2008
-Autorizarea pentru ajustarea valorii in vama
-M.Ap. - studii de perfectionare a pregatirii profesionale
-M. Ap. - prestari servicii pentru persoane juridice si persoane fizice
-Registrul agricol
-Functionari publici - concurs pentru ocupare functii publice de conducere
-Regimul armelor si munitiilor - modificari si completari august 2008
-BNR - Abrogari
-I.S.C. - regulament de organizare si functionare
-Ordinul MIRA nr. 577/2008 privind programul de lucru al politistilor
-Regulamentul concursului de ocupare a locurilor vacante din sistemul de probatiune
-RNTR 1 - modificari si completari
-Repartizarea biletelor de tratament balnear catre casele teritoriale de pensii
-Norme si criterii de atestare a statiunilor turistice
-Formulare pentru colectarea creantelor fiscale
-Executarea silita a institutiilor publice
-Selectie lectori romani pentru universitati din strainatate
-Regimul armelor si munitiilor - modificari si completari iulie 2008
-Legea cadastrului si publicitatii imobiliare - dispozitii neconstitutionale
-Cabinete medicale - privatizarea spatiilor
-Taxa de poluare pentru autovehicule - procedura
-HG nr. 682/2008 - Intelegere intre MMFES/MSP Romania si MMIS Norvegia
-Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2008 a operatorilor economici
-Auditul statutar al situatiilor financiare anuale/anuale consolidate
-Nivelul accizei minime pentru tigarete
-Transporturile rutiere - modificari si completari iunie 2008
-Legea pensiilor - modificari si completari iunie 2008
-Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabili Autorizati - modificari si completari
-Ordinul ANOFM nr. 271/2008
-Masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
-Conditiile de comercializare cu amanuntul a vinului de masa in vrac
-Codul fiscal - modificarea structurei accizei totale
-Regulamentul privind auditul de calitate in domeniul serviciilor contabile
-Stimularea investitiilor
-Drepturile persoanelor cu handicap - modificari si completari iunie 2008
-Cuantumul primei de stabilitate pentru personalul din sistemul sanitar
-TVA - noi reglementari
-Comisia fiscala centrala - constituire si atributii
-PFA - Intrep. ind....- inregistrare in registrul comertului
-Legea locuintei - modificari si completari
-Selectie si pregatire rezidentiat cu timp partial
-Hotararea BEC nr. 47/2008 - Administratia publica locala - Legea nr. 67/2004 - interpretare unitara
-Hotararea BEC nr. 44/2008 - Administratia publica locala - Legea nr. 67/2004 - interpretare unitara
-Hotararea BEC nr. 43/2008 - Administratia publica locala - Legea nr. 67/2004 - interpretare unitara
-Noua forma a taxei de prima inmatriculare
-Persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale
-Ajutorul public judiciar in materie civila
-Hotararea BEC nr. 38/2008 - Administratia publica locala - Legea nr. 67/2004 - interpretare unitara
-Hotararea BEC nr. 37/2008 - Administratia publica locala - Legea nr. 67/2004 - interpretare unitara
-Hotararea BEC nr. 36/2008 - Administratia publica locala - Legea nr. 67/2004 - interpretare unitara
-Clauze contractuale abuzive
-Contribuabili inactivi - reglementari TVA
-Hotararea BEC 20/2008 - Administratia publica locala - Legea nr. 67/2004 - interpretare unitara
-Hotararea BEC nr. 28/2008 - Administratia publica locala - Legea nr. 67/2004 - interpretare unitara
-Hotararea BEC nr. 29/2008 - Adiministratia publica locala - Legea nr. 67/2004 - interpretare unitara
-Legea contabilitatii - modificari si completari aprilie 2008
-Acte din domeniul justitiei - modificari si completari
-Legea cambiei si biletului la ordin - modificari si completari aprilie 2008
-Legea cecului - modificari si completari aprilie 2008
-CNAS - corpul de control
-Profesia de geodez - organizare si exercitare - modificari
-Cod de procedura fiscala - Decizia ICCJ nr. 61/2007
-Depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta
-Transportul in regim de taxi si de inchiriere - modificari si completari
-CAEN Rev 2 - acordarea de facilitati pentru actualizarea obiectului de activitate
-Pregatire profesionala consultanti fiscali - agreare societati organizatoare
-Regimul armelor si munitiilor - Modificari si completari martie 2008
-Contabil autorizat/expert contabil - H.G. nr. 227/2008
-Asociatia de proprietari - Decizia CC nr. 40/2008
-Cod de procedura fiscala - modificari si completari martie 2008
-Declaratie somaj - modificari si completari
-Impozit pe venit - declaratii fiscale
-Legea pensiilor - norme de aplicare - modificari - forma finala
-Persoane abilitate pentru verificarea respectarii disciplinei contractuale
-Consultant fiscal - Examen martie 2008
-Audit financiar - Test pentru accesul la stagiu
-Invitatie pentru acordarea vizei - Lista statelor
-Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale
-Autotizatii de munca pentru straini 2008
-Pensiile militare de stat - modificari februarie 2008
-Legea somajului - Norme de aplicare - modificarea bazei de impozitare
-Legea pensiilor - Norme de aplicare - modificarea bazei de impozitare
-Regimurile vamale economice - modificari si completari februarie 2008
-CAS - Alte reglementari privind procedura de restituire
-Model declaratie speciala pentru inregistrare fiscala si plata a contributiilor sociale
-Progaramul de pregatire profesionala continua a consultantilor fiscali
-Carte de munca - preluarea datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare la sistemul public de pensii - anterior 1 aprilie 2001
-Normele privind pregatirea profesionala continua a consultantilor fiscali
-Regulament pentru autorizarea consultantilor fiscali persoane straine
-Regulamentul de organizare si functionare a Garzii Financiare
-Legea nr. 15-2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte
-Ordinul nr. 2720/2007 - regimurile de securitate sociala...
-Ordinul nr. 38/2008 pentru modificarea procedurilor simplificate de vamuire
-Taxi - atestare profesionala
-Legea Dragomir
-Zootehnie - sprijin financiar 2008
-Venit minim garantat si alocatie nou-nascuti - 1 ianuarie 2008
-Cuantum prestatii sociale - 1 ianuarie 2008
-Alocatie lunara de plasament - 1 ianuarie 2008
-Alocatie complementara si alocatie familie monoparentala - 1 ianuarie 2008
-Organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati
-Bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2008
-Noul cod de procedura civila - teze prealabile
-Codul penal - completari decembrie 2007
-Inspectie fiscala - delegarea competentei
-IMM - modificari si completari
-Consultanta fiscala - modificari si complatari
-Reglementari financiare pentru activitatea sportiva
-CAS, somaj, fond garantare si fond accidente - modificari si completari pentru 2008
-Judecatori si procurori - evaluarea activitatii profesionale
-Terenuri - evaluarea gradului de poluare
-Judecatori si procurori stagiari - examen de capacitate
-Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni
-CASS - Restituirea sumelor - alte reglementari
-Achizitii publice si concesiuni - verificarea procedurilor - modificari si completari
-Veteranii de razboi, invalizii si vaduvele de razboi - modificari si completari
-Case nationalizate - accelerarea despagubirilor
-Examen pentru consultant fiscal
-Executare creante contractuale
-Restituire TVA extracomunitari
-CAS - Procedura restituire sume
-Ordinul 2436/2007 privind sesiunea speciala a testelor nationale
-CODUL FISCAL - MODIFICARI SI COMPLETARI PENTRU 2008
-Modificarea si completarea unor acte normative în domeniul justitiei
-Persoane fizice - Raport de inspectie fiscala
-CASS - Procedura restituire sume
-Modificari si completari pentru autorizarea regimurilor vamale economice
-Concedii medicale - modificari si completari
-Ordinul M.E.F. nr. 577/2007 pentru abrogarea art. 3 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2217/2006 privind oragnizarea evidentei in scopul taxei pe valuarea adaugata
-Hotararea Guvernului nr. 80/2007 privind aprobarea Codului etic national al profesionistilor contabili
-O.U.G. nr. 53/2007 pentru modificarea si completarea O.G. nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala
-O.U.G. nr. 77/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, precum si modificarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
-Hotararea Consiliului Superior al Corpului Expertilor Contabili nr. 79/2007 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind efectuarea stagiului si examenului de aptitudini in vederea accesul
-Hotararea Guvernului nr. 645/2007 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.328/2001 privind clasificarea structurilor de primire turistice
-Hotararea Guvernului nr. 595/2007 privind functionarea si atributiile Comitetului pentru finante locale
-O.U.G nr. 72/2007 privind unele masuri derogatorii de la O.U.G. nr. 34/2007 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de c
-Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a altor acte normative incidente
-Ordinul M.E.F. nr. 447/2007 pentru aprobarea Procedurii privind declararea starii de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art. 172 din Ordonanta Guvernului
-Hotararea Camerei Auditorilor din Romania nr. 88/2007 pentru aprobarea normelor de audit intern
-O.U.G nr. 76/2007 privind procedura de inregistrare fiscala si de plata a contributiilor sociale
-Legea nr. 146/2007 privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C - S.A. in vederea achizitionarii de autoturisme Dacia
-Hotararea Guvernului nr. 557/2007 - completari privind securitatea si sanatatea la locul de munca
-Noul cod rutier - modificari si completari
-O.U.G. 74/2007 - asigurarea locuintelor pentru chiriasii evacuati din casele nationalizate
-Institutiile si companiile de spectacole sau concerte si desfasurarea activitatii de impresariat artistic
-Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv
-Ordinul M.E.F. nr. 498/2007 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2007 a operatorilor economici
-Masuri financiar-fiscale in domeniul social si al locuintelor de serviciu
-Modificari aduse Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul
-Masuri financiar-fiscale din domeniul protectiei sociale
-Innoirea parcului auto 2007
-Norme Cod fiscal - Modificarile din 2 martie 2007
-Trecerea de la categoria profesionala contabil autorizat cu studii superioare la categoria profesionala expert contabil
-Modificarile aduse Codului muncii prin O.U.G. nr. 55/2006
-Decizia nr. 3/2006 a Comisiei Fiscale Centrale
-Modificarile si completarile CODULUI FISCAL pentru 2007
-Hotararea Guvernului nr. 945/2006 pentru aprobarea normelor privind determinarea valorii in vama pentru bunurile apartinand calatorilor si altor persoane fizice
-Decizia nr. 2/2006 a Comisiei Fiscale Centrale
-Noul Cod Rutier - 2006