Editura Bestpublishing

 


Adeverinta de venit si cererea de eliberare a unei adeverinte de venitAgentia Nationala de Administrare Fiscala

 

Ordinul nr. 193/2009
pentru aprobarea modelului si continutului formularelor "Adeverinta de venit" si "Cerere de eliberare a unei adeverinte de venit" pentru persoane fizice

 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 109 din 24 februarie 2009

 

In temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 223/2002,
in temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

 

Art. 1. - Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare, prevazute in anexa nr. 1:
          1. "Adeverinta de venit", cod 14.13.21.13;
          2. "Cerere de eliberare a unei adeverinte de venit", cod 14.13.25.13.
Art. 2. - Adeverinta de venit atesta veniturile impozabile anuale realizate sau estimate, existente in evidenta fiscala, la data solicitarii, pe baza datelor declarate de persoanele fizice sau de platitorii de venituri.
Art. 3. - Procedura de completare a formularului mentionat la art. 1 pct. 1 este prevazuta in anexa nr. 2.
Art. 4. - Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularelor mentionate la art. 1 sunt prevazute in anexa nr. 3.
Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 6. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin orice dispozitie contrara se abroga.
Art. 7. - Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 8. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA Nr. 1

Nr. de inregistrare ................

Data emiterii ....../....../........

Ministerul Finantelor Publice
Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului .................

Administratia Finantelor Publice ........................


ADEVERINTA DE VENIT
pe anul ..........................


Ca urmare a Cererii nr. ................ din data de ......................., se atesta faptul ca dl/dna .........................., cu domiciliul fiscal in ........................................, str. ...................................... nr. ......., bl. ......., sc. ..., et. ....., ap. ....., judetul/sectorul ..............................., CNP/NIF ........................................., figureaza in evidenta fiscala cu urmatoarele venituri impozabile/nu figureaza in evidenta fiscala cu venituri impozabile:

 

Nr. crt. Documentul care atesta venitul impozabil Categoria de venit Tip venit (realizat/estimat)

Venit   impozabil

 Impozit  

0 1 2 3 4 5
           
           
           


S-a eliberat prezenta adeverinta spre a-i servi la ........................................*) si este valabila 90 de zile de la data emiterii.

Conducatorul unitatii                                                               Intocmit
Numele si prenumele .............                                                Numele si prenumele .............
Semnatura .......................                                                     Semnatura .......................
L.S.

cod 14.13.21.13
Numar de operator de date cu caracter personal -1067.
___________
*) In cazul adeverintelor solicitate in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (5) lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.025/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se va completa urmatorul text: "stabilirea bazei de calcul a indemnizatiei pentru cresterea copilului".


Nr. .............../.............


CERERE DE ELIBERARE A UNEI ADEVERINTE DE VENIT


Subsemnatul/Subsemnata ...................................................... CNP/NIF .................................................., cu domiciliul fiscal in ......................, str. ........................... nr. ...., bl. ....., sc. ..., et. ....., ap. ....., judetul/sectorul ..............................., cod postal ............, telefon ..................., fax .....................,
reprezentat/reprezentanta prin dl/dna ......................................, CNP/NIF ........................................................., cu domiciliul fiscal in ..........................., str. .................................... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ...., judetul/sectorul ..............., cod postal ...................., posesorul/posesoarea documentului de identitate seria ...... nr. ................, eliberat de ................................,
solicit eliberarea unei adeverinte privind situatia veniturilor impozabile pe anul .............., pentru a servi la ....................................... .
Numele si prenumele .....................Semnatura .................
Data ......................

cod 14.13.25.13
Numar de operator de date cu caracter personal -1067.


ANEXA Nr. 2


Procedura de completare a formularului "Adeverinta de venit",
cod 14.13.21.13


1. Formularul "Adeverinta de venit" reprezinta documentul prin care se atesta faptul ca o persoana fizica figureaza in evidenta fiscala, constituita pe baza declaratiilor depuse, cu venituri realizate/estimate privind un an fiscal.
2. Adeverinta de venit se elibereaza de organul fiscal competent, conform legii, la solicitarea persoanelor fizice, pe baza formularului "Cerere de eliberare a unei adeverinte de venit", cod 14.13.25.13.
3. Prin organ fiscal competent se intelege:
a) organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;
b) organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice.
4. Adeverinta de venit se completeaza cu date privind venitul impozabil realizat intr-un an fiscal, pe baza informatiilor existente in evidenta fiscala, constituita pe baza declaratiilor depuse.
In situatia in care, la data solicitarii, in evidenta fiscala nu exista informatii privind venitul impozabil realizat pentru perioada solicitata, adeverinta de venit se completeaza cu venitul impozabil estimat, luat in calcul pentru stabilirea platilor anticipate cu titlu de impozit.
Completarea tabelului din formular se face dupa cum urmeaza:
- col. 1 "Documentul care atesta venitul impozabil" - se inscriu denumirea, numarul si data documentului din care rezulta venitul impozabil realizat/estimat;
- col. 2 "Categoria de venit" - se inscrie natura venitului realizat/estimat (de exemplu, venituri comerciale, venituri din profesii libere, venituri din drepturi de proprietate intelectuala etc.);
- col. 3 "Tip venit (realizat/estimat)" - se inscrie sintagma "venit realizat" sau "venit estimat", dupa caz, pe randul corespunzator categoriei de venit;
- col. 4 "Venit impozabil" - se inscrie suma reprezentand venitul impozabil corespunzator categoriei de venit, declarat de persoana fizica sau de platitorul de venit, potrivit legii;
- col. 5 "Impozit" - se inscrie suma reprezentand impozitul pe venit datorat, stabilit de organul fiscal sau de platitorii de venit, corespunzator venitului impozabil.


ANEXA Nr. 3


Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de
pastrare a formularelor


a) Adeverinta de venit
1. Denumirea: Adeverinta de venit
2. Codul: 14.13.21.13
3. Formatul: A4/t1
4. Caracteristici de tiparire: se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare, cu adaptari adecvate situatiei contribuabilului.
5. Se difuzeaza: gratuit.
6. Se utilizeaza: la atestarea veniturilor impozabile declarate de contribuabil sau platitorii de venituri, aflate in evidenta fiscala pentru persoanele fizice.
7. Se intocmeste in doua exemplare de catre:
a) organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;
b) organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice.
8. Circula: - copia la organul fiscal competent;
- originalul la contribuabil.
9. Se arhiveaza: la organul fiscal emitent.


b) Cerere de eliberare a unei adeverinte de venit
1. Denumirea: Cerere de eliberare a unei adeverinte de venit
2. Codul: 14.13.25.13
3. Formatul: A4/t1
4. U/M: seturi
5. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata.
6. Se difuzeaza: gratuit.
7. Se utilizeaza: la solicitarea eliberarii unei adeverinte de venit pentru persoane fizice.
8. Se intocmeste in doua exemplare.
9. Circula:
- originalul la:
a) organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;
b) organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice;
- copia la contribuabil.
10. Se arhiveaza: la organul fiscal competent.

 

BEST PUBLISHING - 25 februarie 2009

-Hotararea nr. 26/2010 privind actele de sesizare a Curtii Constituionale
-Ordinul ANAF nr. 101/2008 - modificări şi completări
-Aprobarea modelului şi conţinutului formularului privind sumele rezultate din ajustarea TVA
-O.u.G nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
-O.u.G nr. 108/2010 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
-Modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătăţii
-Stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat in plată
-Regulament privind mărcile şi indicaţiile geografice
-Modificarea si completarea proc. de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin reţinerea certificatului de inmatriculare şi a plăcuţelor cu nr. de inmatriculare
-Aprobarea regulamentului de vanzare a masei lemnoase care se recolteaza anual din fondul forestier de proprietate publica a statului
-Aplicarea unor prevederi privind finantele publice locale
-Modificarea legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
-Modificarea legii nr. 248/205 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor romani in străinătate
-Aprobarea Normelor privind autorizarea firmelor de audit
-Aprobarea Procedurii de aplicare efectivă a măsurilor asigurătorii prevazute de O.u.G nr. 92/2003 privind CPF
-O.u.G nr. 94/2010 privind unele măsuri in domeniul asigurării unor categorii de persoane in sistemul public de pensii
-Aprobarea unor instrucţiuni privind declararea şi plata contribuţiilor individuale de asig. sociale de sănătate si de asig pt. şomaj
-Aprobarea reglementării tehnice - Regulamente privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri
-Norme metodologice privind acordarea de ajutoare pt incălzirea locuinţei, facilităţi pt. plata energiei termice - modificări şi completări
-Parteneriatul public - privat
-CPC, CPP şi L. insolv. - modificări şi completări (6 oct. 2010)
-Legea societăţilor comerciale - modificări şi completări (6 oct. 2010)
-Codul de procedură fiscală - modificări şi completări (1 oct. 2010)
-Codul fiscal - modificări şi completări (1 oct. 2010)
-Acordarea de ajutoare pentru incălzirea locuinţei - modificări şi completări
-Ocoalele silvice, Registrul naţional al adm. de păduri - modificări
-C.O.R. - modificări şi completări
-Declaraţii lunare pentru venituri de natură profesională
-Codul fiscal - modificări din 10 septembrie 2010
-Legea evaziunii fiscale - modificări şi completări
-Norme privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul
-Examen medical permis conducere - lista unităţilor
-Reabilitare termică - credite bancare cu garanţie guvernamentală
-Regimul construcţiilor - modificări si completări
-Constatarea contravenţiilor la Legea contabilitaţii
-Dispoziţii P.S.I. pt. spaţiile de comerţ
-Ordinul CNVM nr. 44/2009 - exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarii generale ale SC
-OG nr. 10/2009 - continuarea studiilor la programe autorizate a studentilor de la ID sau FF
-Ordinul MCCPN nr. 2328/2009 - clasarea in lista monumentelor istorice...
-Ordinul CSA nr. 16/2009 - Norme privind autorizarea asigurarilor
-Ordinul CSA nr. 15/2009 - Norme privind dreptul de stabilire si libertatea ...
-Ordinul CSA nr. 14/2009 - Norme privind activitatea de asigurare/reasigurare ...
-Amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a crizei ...
-Amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen
-Sistemul de raportare contabila
-Depunerea declaratiilor fiscale pe cale electronica ...- modificari
-Procedura de verificare si omologare a sistemelor informatice destinate emiterii facturilor...
-Norme privind regimul juridic al activitatii electronice notariale
-Procedura insolventei - modificari si completari
-Declaraţia 100 şi Declaraţia 102 - modificări şi completări
-Piaţa cerealelor şi a produselor procesate din cereale - măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale
-Amânarea la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen
-Legea finanţelor publice locale - modificări şi completări
-Administraţie publică - noi reglementări
-Atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii - modificari si completari
-Programul de innoire a parcului auto - modificari
-Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu
-Norme Cod fiscal - modificare
-O.u.G. nr. 46/2009 privind imbunatarirea procedurilor fiscale si diminuarea evaziunii fiscale
-Norme Cod fiscal - modificari si completari
-O.u.G. nr. 34/2009 - rectificarea bugetara pe 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale
-Masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar
-Masuri de protectie sociala
-Accelerarea procedurilor de licitatie restransa si negociere cu publicare prealabila a unui anunt de participare
-Achizitii publice - modificari
-Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte
-Acordarea tichetelor de vacanta
-Ordinul MAI nr. 1/2009 privind abrogarea Ordinului MAI nr. 820/2005
-Asociatii si fundatii - modificare
-Norme Cod fiscal - modificari si completari
-Programul de pregatire profesionala continua a consultantilor fiscali
-Circulatia pe drumurile publice - completari
-CAEN Rev. 2 - modificari
-Norma tehnica BNR privind cecul - modificari
-Norma tehnica BNR privind cambia si biletul la ordin - modificari
-Adeverinta de venit si cererea de eliberare a unei adeverinte de venit
-Pensia sociala minima garantata
-Tichetele de vacanta
-Ordinul MMFES nr. 589/2008
-Taxa de poluare - modificari
-Inregistrarea si identificarea operatorilor economici
-Valoarea nominala indexata a unui tichet de masă pentru semestrul I 2009
-Consultant fiscal - examen sesiunea martie 2009
-Sustinerea familiei in vederea cresterii copilului
-Determinarea onorariilor, indemnizatiilor, compensatiilor cuvenite contabililor
-Regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv
-Modificarea si completarea unor norme si instructiuni aprobate prin ordine ale ministrului finantelor publice
-Modificarea registrelor si formularelor financiar-contabile...
-Legea privind auditul de siguranta rutiera
-Decizia Comisiei de proceduri fiscale nr. 1/2008
-Lista statelor pentru care este necesara procedura invitatiei la acordarea vizelor ...
-Legea farmaciei
-Sistemul de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
-Ghidul de finantare a Programului de inlocuire sau completare a sistemelor clasice de incalzire
-Asigurarea obligatorie a locuintelor
-Circulatia pe drumurile publice - modificari
-Calendarul miscarii personalului didactic din invatamantul preuniversitar 2009-2010
-Modificarea O.u.G. privind alocatia familiala
-Modificarea O.u.G. privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului
-Modificarea si completarea Legii nr. 1/2000 pt reconstituirea dreptului de proprietate...
-Legea pensiilor - modificari si completari octombrie 2008
-Codul de procedura administrativa - teze prealabile
-Modificarea Legii nr. 1/2000 - reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere
-Protejarea exploatatiilor agricole
-Modificarea legii privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi
-Codul muncii - modificari octombrie 2008
-Modificarea si completarea unor acte din domeniul protectiei sociale
-Accesul solicitantilor de azil pe piata fortei de munca
-Ajutorul public judiciar in materie civila - modificari si completari
-Taxe pentru serviciile consulare
-Ghidul privind adaptarea la efectele schimbarilor climatice - GASC
-Codul fiscal - modificari si completari octombrie 2008
-Legea somajului - modificari si completari
-Contractul colectiv de munca - decizie de neconstitutionalitate
-Codul comercial - decizie de neconstitutionalitate
-Codul penal - Teze prealabile
-Indexarea unor indemnizatii acordate in baza unor legi speciale
-CSA - Intocmirea si eliberarea documentului de introducere in reparatie a vehiculelor
-Program de formare specializata pt ocuparea functiilor corespunzatoare inaltilor functionari publici 2008-2009
-Norme privind formarea profesionala a functionarilor publici.
-Regulamentul proprietatii imobiliare in M. Ap.
-Legea locuintelor - norme de aplicare - modificari si completari
-Transporturile rutiere - modificari si completari septembrie 2008
-Taxa de poluare pentru autovehicule - modificari si completari septembrie 2008
-Norma BNR nr. 10/2008
-Norma BNR nr. 11/2008
-O.u.G. nr. 119/2007 - modificari si completari
-Legea pensiilor - norme de aplicare - modificari septembrie 2008
-Legea pensiilor - completari septembrie 2008
-Cesiunea creantelor fiscale administrate de ANAF
-Restituirea sumelor pentru motorina livrata cu acciza redusa
-Consultant fiscal - examen octombrie 2008
-Autorizarea pentru ajustarea valorii in vama
-M.Ap. - studii de perfectionare a pregatirii profesionale
-M. Ap. - prestari servicii pentru persoane juridice si persoane fizice
-Registrul agricol
-Functionari publici - concurs pentru ocupare functii publice de conducere
-Regimul armelor si munitiilor - modificari si completari august 2008
-BNR - Abrogari
-I.S.C. - regulament de organizare si functionare
-Ordinul MIRA nr. 577/2008 privind programul de lucru al politistilor
-Regulamentul concursului de ocupare a locurilor vacante din sistemul de probatiune
-RNTR 1 - modificari si completari
-Repartizarea biletelor de tratament balnear catre casele teritoriale de pensii
-Norme si criterii de atestare a statiunilor turistice
-Formulare pentru colectarea creantelor fiscale
-Executarea silita a institutiilor publice
-Selectie lectori romani pentru universitati din strainatate
-Regimul armelor si munitiilor - modificari si completari iulie 2008
-Legea cadastrului si publicitatii imobiliare - dispozitii neconstitutionale
-Cabinete medicale - privatizarea spatiilor
-Taxa de poluare pentru autovehicule - procedura
-HG nr. 682/2008 - Intelegere intre MMFES/MSP Romania si MMIS Norvegia
-Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2008 a operatorilor economici
-Auditul statutar al situatiilor financiare anuale/anuale consolidate
-Nivelul accizei minime pentru tigarete
-Transporturile rutiere - modificari si completari iunie 2008
-Legea pensiilor - modificari si completari iunie 2008
-Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabili Autorizati - modificari si completari
-Ordinul ANOFM nr. 271/2008
-Masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
-Conditiile de comercializare cu amanuntul a vinului de masa in vrac
-Codul fiscal - modificarea structurei accizei totale
-Regulamentul privind auditul de calitate in domeniul serviciilor contabile
-Stimularea investitiilor
-Drepturile persoanelor cu handicap - modificari si completari iunie 2008
-Cuantumul primei de stabilitate pentru personalul din sistemul sanitar
-TVA - noi reglementari
-Comisia fiscala centrala - constituire si atributii
-PFA - Intrep. ind....- inregistrare in registrul comertului
-Legea locuintei - modificari si completari
-Selectie si pregatire rezidentiat cu timp partial
-Hotararea BEC nr. 47/2008 - Administratia publica locala - Legea nr. 67/2004 - interpretare unitara
-Hotararea BEC nr. 44/2008 - Administratia publica locala - Legea nr. 67/2004 - interpretare unitara
-Hotararea BEC nr. 43/2008 - Administratia publica locala - Legea nr. 67/2004 - interpretare unitara
-Noua forma a taxei de prima inmatriculare
-Persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale
-Ajutorul public judiciar in materie civila
-Hotararea BEC nr. 38/2008 - Administratia publica locala - Legea nr. 67/2004 - interpretare unitara
-Hotararea BEC nr. 37/2008 - Administratia publica locala - Legea nr. 67/2004 - interpretare unitara
-Hotararea BEC nr. 36/2008 - Administratia publica locala - Legea nr. 67/2004 - interpretare unitara
-Clauze contractuale abuzive
-Contribuabili inactivi - reglementari TVA
-Hotararea BEC 20/2008 - Administratia publica locala - Legea nr. 67/2004 - interpretare unitara
-Hotararea BEC nr. 28/2008 - Administratia publica locala - Legea nr. 67/2004 - interpretare unitara
-Hotararea BEC nr. 29/2008 - Adiministratia publica locala - Legea nr. 67/2004 - interpretare unitara
-Legea contabilitatii - modificari si completari aprilie 2008
-Acte din domeniul justitiei - modificari si completari
-Legea cambiei si biletului la ordin - modificari si completari aprilie 2008
-Legea cecului - modificari si completari aprilie 2008
-CNAS - corpul de control
-Profesia de geodez - organizare si exercitare - modificari
-Cod de procedura fiscala - Decizia ICCJ nr. 61/2007
-Depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta
-Transportul in regim de taxi si de inchiriere - modificari si completari
-CAEN Rev 2 - acordarea de facilitati pentru actualizarea obiectului de activitate
-Pregatire profesionala consultanti fiscali - agreare societati organizatoare
-Regimul armelor si munitiilor - Modificari si completari martie 2008
-Contabil autorizat/expert contabil - H.G. nr. 227/2008
-Asociatia de proprietari - Decizia CC nr. 40/2008
-Cod de procedura fiscala - modificari si completari martie 2008
-Declaratie somaj - modificari si completari
-Impozit pe venit - declaratii fiscale
-Legea pensiilor - norme de aplicare - modificari - forma finala
-Persoane abilitate pentru verificarea respectarii disciplinei contractuale
-Consultant fiscal - Examen martie 2008
-Audit financiar - Test pentru accesul la stagiu
-Invitatie pentru acordarea vizei - Lista statelor
-Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale
-Autotizatii de munca pentru straini 2008
-Pensiile militare de stat - modificari februarie 2008
-Legea somajului - Norme de aplicare - modificarea bazei de impozitare
-Legea pensiilor - Norme de aplicare - modificarea bazei de impozitare
-Regimurile vamale economice - modificari si completari februarie 2008
-CAS - Alte reglementari privind procedura de restituire
-Model declaratie speciala pentru inregistrare fiscala si plata a contributiilor sociale
-Progaramul de pregatire profesionala continua a consultantilor fiscali
-Carte de munca - preluarea datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare la sistemul public de pensii - anterior 1 aprilie 2001
-Normele privind pregatirea profesionala continua a consultantilor fiscali
-Regulament pentru autorizarea consultantilor fiscali persoane straine
-Regulamentul de organizare si functionare a Garzii Financiare
-Legea nr. 15-2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte
-Ordinul nr. 2720/2007 - regimurile de securitate sociala...
-Ordinul nr. 38/2008 pentru modificarea procedurilor simplificate de vamuire
-Taxi - atestare profesionala
-Legea Dragomir
-Zootehnie - sprijin financiar 2008
-Venit minim garantat si alocatie nou-nascuti - 1 ianuarie 2008
-Cuantum prestatii sociale - 1 ianuarie 2008
-Alocatie lunara de plasament - 1 ianuarie 2008
-Alocatie complementara si alocatie familie monoparentala - 1 ianuarie 2008
-Organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati
-Bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2008
-Noul cod de procedura civila - teze prealabile
-Codul penal - completari decembrie 2007
-Inspectie fiscala - delegarea competentei
-IMM - modificari si completari
-Consultanta fiscala - modificari si complatari
-Reglementari financiare pentru activitatea sportiva
-CAS, somaj, fond garantare si fond accidente - modificari si completari pentru 2008
-Judecatori si procurori - evaluarea activitatii profesionale
-Terenuri - evaluarea gradului de poluare
-Judecatori si procurori stagiari - examen de capacitate
-Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni
-CASS - Restituirea sumelor - alte reglementari
-Achizitii publice si concesiuni - verificarea procedurilor - modificari si completari
-Veteranii de razboi, invalizii si vaduvele de razboi - modificari si completari
-Case nationalizate - accelerarea despagubirilor
-Examen pentru consultant fiscal
-Executare creante contractuale
-Restituire TVA extracomunitari
-CAS - Procedura restituire sume
-Ordinul 2436/2007 privind sesiunea speciala a testelor nationale
-CODUL FISCAL - MODIFICARI SI COMPLETARI PENTRU 2008
-Modificarea si completarea unor acte normative în domeniul justitiei
-Persoane fizice - Raport de inspectie fiscala
-CASS - Procedura restituire sume
-Modificari si completari pentru autorizarea regimurilor vamale economice
-Concedii medicale - modificari si completari
-Ordinul M.E.F. nr. 577/2007 pentru abrogarea art. 3 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2217/2006 privind oragnizarea evidentei in scopul taxei pe valuarea adaugata
-Hotararea Guvernului nr. 80/2007 privind aprobarea Codului etic national al profesionistilor contabili
-O.U.G. nr. 53/2007 pentru modificarea si completarea O.G. nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala
-O.U.G. nr. 77/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, precum si modificarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
-Hotararea Consiliului Superior al Corpului Expertilor Contabili nr. 79/2007 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind efectuarea stagiului si examenului de aptitudini in vederea accesul
-Hotararea Guvernului nr. 645/2007 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.328/2001 privind clasificarea structurilor de primire turistice
-Hotararea Guvernului nr. 595/2007 privind functionarea si atributiile Comitetului pentru finante locale
-O.U.G nr. 72/2007 privind unele masuri derogatorii de la O.U.G. nr. 34/2007 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de c
-Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a altor acte normative incidente
-Ordinul M.E.F. nr. 447/2007 pentru aprobarea Procedurii privind declararea starii de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art. 172 din Ordonanta Guvernului
-Hotararea Camerei Auditorilor din Romania nr. 88/2007 pentru aprobarea normelor de audit intern
-O.U.G nr. 76/2007 privind procedura de inregistrare fiscala si de plata a contributiilor sociale
-Legea nr. 146/2007 privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C - S.A. in vederea achizitionarii de autoturisme Dacia
-Hotararea Guvernului nr. 557/2007 - completari privind securitatea si sanatatea la locul de munca
-Noul cod rutier - modificari si completari
-O.U.G. 74/2007 - asigurarea locuintelor pentru chiriasii evacuati din casele nationalizate
-Institutiile si companiile de spectacole sau concerte si desfasurarea activitatii de impresariat artistic
-Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv
-Ordinul M.E.F. nr. 498/2007 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2007 a operatorilor economici
-Masuri financiar-fiscale in domeniul social si al locuintelor de serviciu
-Modificari aduse Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul
-Masuri financiar-fiscale din domeniul protectiei sociale
-Innoirea parcului auto 2007
-Norme Cod fiscal - Modificarile din 2 martie 2007
-Trecerea de la categoria profesionala contabil autorizat cu studii superioare la categoria profesionala expert contabil
-Modificarile aduse Codului muncii prin O.U.G. nr. 55/2006
-Decizia nr. 3/2006 a Comisiei Fiscale Centrale
-Modificarile si completarile CODULUI FISCAL pentru 2007
-Hotararea Guvernului nr. 945/2006 pentru aprobarea normelor privind determinarea valorii in vama pentru bunurile apartinand calatorilor si altor persoane fizice
-Decizia nr. 2/2006 a Comisiei Fiscale Centrale
-Noul Cod Rutier - 2006